2008. március 11., kedd

Hegyi prédikáció 2.

Mint azt a február 27-i, "Hegyi prédikáció" bejegyzésem végén megjegyeztem, szeretném megírni a vastagon szedett szakaszok, igei vonatkozásait is, annak a "példázatnak". Mint írtam, a hegytetőre vezető út, az indulástól az érkezésig tartalmazott olyan üzeneteket, amelyek a keresztény, újjászületett hívő ember, életútjára is jellemzőnek kell lennie.
Először is úton voltunk. Útközben megszomjaztunk. Minden élő ember úton van, és az élete folyamán szomjúhozik, -szeretetre, békességre, megértésre, boldogságra, stb. és még lehetne sorolni mindazt, amire vágynak, amit szeretnének az emberek, de még az anyagilag leggazdagabbak sem tudják megteremteni maguk számára ezekből az igazit. Ennek van egy forrása, és azt meg kell találni.
Ittunk a tiszta friss vízből: "És a ki szomjúhozik, jőjjön el; és a ki akarja, vegye az élet vizét ingyen." Jelenések 22:17 A forrás Jézus Krisztus, aki maga mint testté lett ige eljött és lakozott mi közöttünk, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. János 1:14 Számunkra, emberek számára, a a tiszta forrásvíz Istennek igéje, az evangélium, a biblia. Semmi és senki sem tudja megváltoztatni egy ember életét sem, bűntől szabad és örök életre, csak az evangélium. Így először is minden ember számára szükséges, hogy halljon róla! "Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten ígéje által." Róma 10:17 Az Isten igéjét hallva, hitet nyer(het) a szomjúhozó szív, és keresni kezd. Megérti, (élet)útja nem felfelé vezet a csúcsra, hanem Isten nélkül bolyongva a végső pusztulás felé. Rá kell ébrednie bűnös állapotára, "mert nincs egy igaz ember is a földön, a ki jót cselekednék és nem vétkeznék" Prédikátor 7:3, és abból szabadulni kell. Minden ember életében szükséges, hogy eljöjjön a nagy találkozás napja Jézus Krisztussal, aki segíthet megszabadulni a régi bűnös állapotból. Aki vállalta minden bűnért a büntetést, "az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt" Róma 5:8, és az Ő kín szenvedése és kifolyt vére árán, lehet a bűnöktöl, és a bűnös természettől szabad életet élni. A bűn felismerése után kell következni az őszinte bűnbánatnak, majd a bűn megvallásának, és a bűn elhagyásának. E nélkül lehetetlen dolog megtérni, új életet nyerni, újjászületni a Szentszellem által. Megszületett a döntés: Ahhoz, hogy bárki üdvösséget szerezzen, és az egyháznak, Krisztus testének tagjává legyen, egy tudatos! saját! életre szóló döntést kell hoznia: Akarja és vállalja az új életet amit csak egyedül Isten tud adni az ember számára! Majd erről bizonyságot tesz, és Krisztus példáját követeve vállalja a keresztséget, a vízalámerítést: Örök életet nyer! Jézus mondta: "Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül; a ki pedig nem hisz, elkárhozik." Márk 16:16 vagy a másik helyen így: "Eltemettettünk azért ő vele együtt a keresztség által a halálba: hogy miképen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atyának dicsősége által, azonképen mi is új életben járjunk." Róma 6:4 A megszületett döntés és a megtérés után, elhagyja az ember az ő régi útjait, és új útra lép, egy új, biztos cél felé indul. Egy volt a cél: Az úton mások is haladnak, akik szintén megtértek, újjászülettek, és vették a Szentlélek drága ajándékát, kik szintén Krisztus testének tagjai, "kik velünk egyenlő drága hitet nyertek a mi Istenünknek és megtartónknak Jézus Krisztusnak igazságában" 2.Péter 1:1 Velük együtt, egy a cél: "Elérvén hitetek célját, a lélek üdvösségét" 1.Péter 1:9 Istennek engedelmes, kitartó, hűséges, szolgáló életet élve, győztesen, eljussunk fel, az örökkévaló mennyei hazába. Azok akik több terhet hordoznak, vagy gyengébbek, lassabban jutottak előre: Ezen az úton, nem mindenki egyformán halad előre. Vannak gyengébbek, és vannak olyanok akik nagy felelősséget és terhet hordoznak. Különböző tempóban, de mindannyian egy cél felé. Nagyon fontos, hogy ezt megértsük. Mindannyian érjünk fel: A hitélet nem öncélú csupán, hanem fontos kell, hogy legyen, a másik előbb jutása, fejlődése, megérkezése. Miként az Úr Jézus is imádkozott: "Atyám, a kiket nékem adtál, akarom, hogy a hol én vagyok, azok is én velem legyenek; hogy megláthassák az én dicsőségemet, a melyet nékem adtál: mert szerettél engem e világ alapjának felvettetése előtt." János ev. 17:24 Nem volt közömbös számomra a többiek helyzete: "Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, melyben a Szent Lélek titeket vigyázókká tett, az Isten anyaszentegyházának legeltetésére, melyet tulajdon vérével szerzett." Ap.csel. 20:28 Nem lehetsz közömbös testvéreiddel szemben, de még az elveszett bűnösökkel szemben sem! Minden ember felé, legyen az hívő vagy hitetlen, úgy kell szolgálnod, hogy közelebb kerülhessen Istenhez, és a célhoz. Ha nem állok meg, és nem újul meg az erőm, akkor nem érek fel: A küzdelemben, harcban, a próbákban és a munkában, van úgy, hogy megfárad az aki úton van. Még Pál apostol is így ír: "Hogy örömmel menjek hozzátok az Isten akaratából, és veletek együtt megújuljak." Róma 15:32 Időröl - időre meg kell újulni minden hívőnek! Megújult erővel mentem tovább: Megerősödve, megtelve Isten erejével, és a tenni akarás új lendületével mehet tovább a megújult ember. "Hogy adja meg néktek az Ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az Ő Lelke által a belső emberben." Efézus 3:16 Ha lassan is de mindenki haladt felfelé, és senki nem adta fel: Nagyon fontos mindenki életében, a folyamatos haladás, a növekedés és a kitartás. ".....félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdő tért." Zsidók 12:1 Ezt a terhét át kellett venni, és segíteni neki, hogy tudja folytatni az utat: Vannak akik csak úgy tudnak kitartani, és tovább menni, ha segítséget kapnak a teherhordozásban. "Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét" Gal. 6:2 vagy "Tartozunk pedig mi az erősek, hogy az erőtelenek erőtlenségeit hordozzuk, és ne magunknak kedveskedjünk" Róma 15:1 Másra nézett, és nem csupán a célra, emiatt egy kissé lemaradt: Vannak akik sokkal jobban tudnának haladni mint ahogy haladnak, de emberekre néznek, azok véleménye, vagy befolyása hátráltatja, akadályozza őket. "Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégezőjére Jézusra..." Zsidók 12:2 Egyik szemeddel a célra, a másikkal az útra, de emberekre soha. De mindég felkeltem, erőt vettem és tovább mentem: Az út rögös, csapdát és tört állít azon az ellenség, vigyázzunk nehogy a elessünk. De ha valaki elesett álljon fel! Jöjjön az Úr Jézushoz bocsánatért,új erőért. "Én fiacskáim, ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek. És ha valaki vétkezik, van Szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus." 1.János 2:1 "Ne örülj, én ellenségem! Elestem ugyan, de felkelek, mert ha még a setétségben ülnék is, az Úr az én világosságom!" Mikeás 7:8 Többször kellett megállni és megújulni: Mint már előbb írtam, többször szükséges megújulni az indulás, és a célbaérkezés között. "Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újjá teszed a földnek színét." Zsoltárok 104:30 Ámen.
Ma nem írom tovább, hogy nehogy túl hosszú legyen egyszerre. A következő bejegyzésben folytatom. A békeség Istene legyen veletek!

Nincsenek megjegyzések: