2008. március 17., hétfő

Hegyi prédikáció 3.

Isten áldását kívánom rád! A mostani bejegyzésemben szeretném befejezni, az elkezdett, igei gondololatok hozzárendeléseit, a február 27-i "Hegyi prédikáció" bejegyzés vastagon szedett soraihoz. A március 11-i bejegyzésben már megírtam az első felét.
Folytatás: Egyre többször tekintettünk vágyakozva a cél felé: Mint a sportoló, aki közelít a célhoz, és tekintete egyre a célra szegeződik, teljes erejével arra öszpontosítva, kíván megérkezni oda, úgy a Krisztusban hívők is, a hitnek céljára, a lélek üdvösségére tekintve és vágyakozva élik életüket, egyre inkább óhajtva a megérkezést. "Mert tudjuk, hogy ha e mi földi sátorházunk elbomol, épületünk van Istentől, nem kézzel csinált, örökké való házunk a mennyben. Azért is sóhajtozunk ebben, óhajtván felöltözni erre a mi mennyei hajlékunkat." 2. Korinthus 5:1-2 Az újjászületett ember egyik jellemző tulajdonsága, hogy vágyik megérkezni és Krisztussal lenni. Pál apostol így mondja: "Mert szorongattatom e kettő között, kívánván elköltözni és a Krisztussal lenni; mert ez sokkal inkább jobb" Filippi 1:23 Nagy segítség és nagyon serkentő volt, attól aki elől ment és aki már a legközelebb volt a célhoz, hallani biztató és bátorító szavait, amint odakiálltott hozzám, és én is ugyanezt tettem a mögöttem haladók felé: "Vígasztaljátok azért egymást, és építse egyik a másikat, a miképen cselekeszitek is" 1. Tesszalonika 5:11 Nagyon fontos, hogy egymást, biztatva, vígasztalva, bátorítva, segítsük a cél felé. Különösen fontosnak tartom, akik hitben erősebbek, tapsztaltabbak, akik már közelebb vannak az érkezéshez, azok a mögöttük jövőket eképpen támogassák, építsék. Magam is tudom, mennyit jelent, egy biztató szó vagy mondat, egy imatárs, egy segítő kéz. De azt is tudom, mit jelent ennek hiánya. Bár már nem voltam messze, de még néhány rövidebb szakasz várt rám: "Annakokáért mi is, kiket a bizonyságoknak ily nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdő tért" Zsidók 12:1 Az utolsó szakaszok megtételéhez kell sokszor a legtöbb kitartás, azoknak is, akiket a bizonyságok nagy fellegei vesznek körül. Megérkeztem: Mások megérkezése, mikor valaki az Úrban hal meg, tudatosítja és megújítja bennünk az igéret reménységét, hogy "És ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket; hogy a hol én vagyok, ti is ott legyetek" János 14:3 . Mindenkor biztos és élő reménnyel, boldogan mehet útján az újjászületett, Jézus Krisztus vére árán megválltott, parancsolatainak engedelmessen élő ember, várva a napot, mikor az ő nevét szólítva hangzik majd a hívás. "Boldogok, a kik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba" Jelenések 22:14 Bár megcsúsztam, el nem estem: Még az utolsó pillanatokban is nagyon figyelmesnek kell lennünk, mert lelkünk ellensége még akkor is megpróbálja megingatni, elejteni az embert. Sajnálatos tény, hogy sokan az életük utolsó szakaszában estek el. "..... de a ki mindvégig megáll, az megtartatik." Máté 10:22 vagy "De a ki mindvégig állhatatos marad, az idvezül." Máté 24:13 Én is megérkeztem. Nagyon jó volt, és aki már ott volt, örömmel fogadott: "Így térnek meg az Úrnak megváltottai, és ujjongás között Sionba jőnek, és örökös öröm fejökön; vígasságot és örömöt találnak, eltünik a fájdalom és sóhaj! Ésaiás 51:11 A boldog és győzedelmes megérkezés, a hit beteljesedésének pillanata, amit nem tudunk elképzelni sem, de tiszta szívből vágyunk rá. Találkozás a Megváltóval, a szeretet, a békesség, és az örök öröm országában, és találkozás az üdvözültek nagy seregével. Micsoda nap lesz az majd.........! Volt akinek nagyon nehéz volt az utolsó szakasz, ha bár sírva is de megérkezett. Ott aztán letöröltük a könnyeket, megszünt a sírás, vége lett a megpróbáltatásokkal, sok veszéllyel teli útnak: "Mert a Bárány, a ki a királyiszéknek közepette van, legelteti őket, és a vizeknek élő forrásaira viszi őket; és eltöröl Isten az ő szemeikről minden könyet." Jelenések 7:17 vagy "És az Isten eltöröl minden könyet az ő szemeikről; és a halál nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak." Jelenések 21:4 Istenünk végtelen hatalmából teremtett: "Hanem, a mint meg van írva: A miket szem nem látott, fül nem hallott és embernek szíve meg se gondolt, a miket Isten készített az őt szeretőknek." 1.Korinthus 2:9 "Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak: Jertek, én Atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, a mely számotokra készíttetett a világ megalapítása óta" Máté 25:34 "És én János látám a szent várost, az új Jeruzsálemet, a mely az Istentől szálla alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített menyasszony." Jelenések 21:2 Aki mindezt eltervezte, kegyelméből ezzel a reménységgel megajándékozott, az erőt is adja, hogy véghez vihessük, aki mindezt megigérte, és be is teljesítí: Ő a mi Istenünk!!!! Legyen Övé a dicsősség örökkön örökké! Ámen.

Nincsenek megjegyzések: